Sąlygos

Prašome įdėmiai perskaityti toliau išdėstytas sutarties sąlygas, nes atlikę užsakymą,  patvirtinate, kad sutartį perskaitėte ir supratote jos turinį, be jokių išlygų sutinkate su visomis sutartyje išdėstytomis sąlygomis ir įsipareigojate jų laikytis.
MB Greyta (Į.k 303060219) (toliau – Vykdytojas) ir Jūs (toliau – Užsakovas), toliau kiekvienas atskirai vadinamas „Šalimi“, o kartu – „Šalimis“, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis):

1.      Sutarties dalykas

1.1. Šia Sutartimi Vykdytojas įsipareigoja Sutartyje ir jos priede nustatytomis sąlygomis suteikti logotipo dizaino sukūrimo paslaugą (toliau – paslauga) ir perduoti jos rezultatus Užsakovui kartu su autoriaus turtinėmis teisėmis į logotipą.

1.2. Užsakovas įsipareigoja priimti atliktos paslaugos rezultatus ir sumokėti Vykdytojui šioje Sutartyje numatytą kainą.

1.3. Sutarties Šalys, vykdydamos sutartinius įsipareigojimus, laikosi Sutarties priedo, kuris yra neatsiejama Sutarties dalis, reikalavimų.


2. SUTARTIES kaina ir atsiskaitymo tvarka

2.1.   Logotipo kūrimo galutinė kaina  pateikiama po to, kai logotipas atitinka Užsakovo reikalavimus ir patvirtinamas galutinis rezultatas. Kaina yra įtakojama modifikacijų skaičiaus, Užsakovo pateiktų naujų reikalavimų, variantų bei korekcijų skaičius. Užsakovas įsipareigoja sumokėti 100 € avansą prieš pradedant darbus. Avanso sumokėjimo diena, laikoma Sutarties įsigaliojimo diena.

2.2.    Vykdytojas Užsakovui pateikia tikslią sąskaitą už atliktą paslaugą, po to, kai baigiami visi darbai. Sąskaita pateikiama nurodant, už kokios paslaugos atlikimą ji išrašyta.

2.3.    Už kokybiškai atliktą paslaugą Užsakovas apmoka Vykdytojui pavedimu į sąskaitą per 10 darbo dienų nuo sąskaitos gavimo datos. Užsakovui laiku nesumokėjus Vykdytojas turi teisę pareikalauti, kad Užsakovas sumokėtų 0,05 proc. delspinigių nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą darbo dieną.

 

  1. VYKDYTOJO įsipareigojimai

3.1. Vykdytojas įsipareigoja laiku ir kokybiškai atlikti šios Sutarties 1.1 punkte nurodytą paslaugą, laikydamasis šios Sutarties ir jos priede nustatytų sąlygų.

3.2. Vykdytojas įsipareigoja atlikti šios Sutarties 1.1 punkte nurodytą paslaugą ne vėliau kaip per 21 darbo dienas nuo šios Sutarties įsigaliojimo dienos.

3.3. Ištaisyti paslaugos įvykdymo trūkumus per 5 darbo dienas arba per kitą šalių sutartą protingą terminą (tačiau ne didesnį kaip 7 darbo dienos), pagal Užsakovo raštu pateiktas pastabas;

3.4. Vykdytojas įsipareigoja, kad teikdama Užsakovui šioje Sutartyje numatytą paslaugą, nepažeis trečiųjų asmenų autorių teisių.

3.5. Visi Vykdytojo kūriniai, susiję su šioje Sutartyje numatytomis paslaugomis ir perduoti Užsakovui yra Užsakovo nuosavybė.

3.6. Vykdytojas saugo visą informaciją apie Užsakovo veiklą, su kuria jis susipažino vykdydamas šią Sutartį. Vykdytojas ir Užsakovas įsipareigoja laikyti paslaptyje ir neatskleisti trečioms šalims informacijos, kuri laikoma konfidencialia ir kuri buvo gauta iš kitos Sutarties šalies šios Sutarties galiojimo laikotarpiu. Konfidenciali informacija yra bet kokia rašytinė ar žodinė antrajai Sutarties šaliai pateikiama ir su produktais ar veikla susijusi informacija, jei šalis, tokią informaciją pateikdama įsakmiai nenurodo, kad informacija nėra konfidenciali.

 

  1. UŽSAKOVO įsipareigojimai

4.1. Užsakovas įsipareigoja priimti kokybiškai ir laiku atliktus paslaugos rezultatus.

4.2. Užsakovas atsiskaito su Vykdytoju, kaip tai numatyta šios sutarties 2 skyriuje.

4.3. Užsakovas teikia su atliekama paslauga susijusią informaciją ir yra atsakingas už pateiktos informacijos, susijusios su Vykdytojo vykdomomis užduotimis, teisingumą.

4.4. Užsakovas įsipareigoja teikti visą reikalingą informaciją, kuri reikalingą Vykdytojui prieš pradedant darbus.

4.5. Užsakovas įsipareigoja išsamiai užpildyti Vykdytojo pateiktą klausimyną. Užsakovas patvirtina, kad visa pateikta informacija yra teisinga.

 

  1. SUTARTIES GALIOJIMAS

5.1. Ši Sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo abi Sutarties šalys, bei Užsakovas atlieka avanso mokėjimą.  Sutartis galioja iki visiško Sutarties šalių įsipareigojimų įvykdymo.

5.2. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos papildomai šalims raštiškai susitarus.

5.3. Sutartis gali būti nutraukta:

5.3.1. Abipusiu Sutarties šalių susitarimu;

5.3.2. Vykdytojui raštu įspėjus Užsakovą prieš 10 (dešimt) darbo dienų, jei Užsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo Sutarties sąlygas;

5.3.3. Užsakovui raštu įspėjus Vykdytoją prieš 10 (dešimt) darbo dienų, jei Vykdytojas nevykdo ar netinkamai vykdo Sutarties sąlygas.

 

  1. SUTARTIES ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

6.1. Už sutartinių įsipareigojimų tinkamą vykdymą Sutarties šalys atsako pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.

6.2. Sutarties šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį netinkamą vykdymą ar visišką nevykdymą, jei taip įvyko dėl nenugalimos jėgos (force majeure), vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (Žin., 2000, Nr. 74-2262) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 (Žin., 1996, Nr. 68-1652).

6.3. Visi ginčai, kylantys dėl šios Sutarties, turi būti sprendžiami tarpusavio derybų būdu. Nepavykus pasiekti susitarimo – Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka teismuose.

 

  1. KITOS SĄLYGOS

7.1. Nei viena Šalis neturi teisės perduoti trečiajam asmeniui įsipareigojimų, pagal šią Sutartį be kitos Šalies raštiško sutikimo.

7.2. Sutarties galiojimo metu Sutarties šalys kuo skubiau informuoja viena kitą apie žemiau nurodytų rekvizitų pasikeitimą.

7.3. Visi pranešimai, išsiųsti registruotu laišku Šaliai Sutarties rekvizituose nurodytu adresu, laikomi įteiktais tinkamai.

 

Šalys patvirtina, kad perskaitė ir suprato šios sutarties sąlygas bei pasekmes ir kad šios sąlygos atitinka tikruosius Šalių norus ir ketinimus. Ši sutartis gali būti pasirašyta elektroniniu būdu ir (arba) laikoma, kad ji pasirašyta atlikus užsakymą / užsiregistravus vykdytojo svetainėje.

seo paslaugos